Цели и обекти

Представяне на проблема

Войната в Близкия изток и Северна Африка предизвика хуманиртарна катастрофа, която засегна както страните в тях, така и съседните на тях държави. Според данни на УНИЦЕФ (Септември 2015 г):

 • Повече от 13 милиона деца от засегнатите от войната държави в Близкия изток и Северна Африка не посещават училище
 • 1 от всеки 4 училища не функционира, защото сградата е повредена, разрушена или се използва за временен лагер или военен щаб

Според Американската агенция за международно развитие и УНИЦЕФ, само в Сирия:

 • Почти 5 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ и подкрепа – 3.6 от тях са разселени из страната, а останалите 1.4 милиона в съседните на Сирия страни;
 • Поне половинта от разселените в съседни страни сирийци (близо 700 000) са на възраст под 18 години.

 

Базовите потребности на бежанците, които трябва да бъдат удовлетворени, са безопасност, здраве, храна и подслон. Осигуряването на безопасна среда, подслон и храна се поема като ангажимент от международните агенции и съседните държави. Образованието обаче, се превръща във водещия приоритет, който ще държи децата бежанците ангажирани и подготвени за евентуалната им реинтеграция в техните национални общества. За Сирия и региона е важно на това поколение сирийски деца да не бъдат нанесени непоправими вреди от войната, тъй като това може да доведе до допълнителни прояви на насилие в бъдеще.

Комитета за правата на човека към ООН посочва, че по – малко от една трета от 700,000 деца, които са влезнали в Турция през последните 4 години са записани да посещават училище. Според КПЧ към ООН основните пречки за образоването на сирийските деца са: езиковата бариера, разходите за образование и затруднената им интеграция към турското общество, например: въпреки че образованието за децата бежанци е безплатно, владеенето на турски език е задължително, за да бъдат записани в училище. Това е валидно и за бежанците, намерили убежище в различни европейски страни, които трябва да бъдат включени и в националните образователни системи на тези страни – те също трябва да владеят националният език на съответната държава. Приблизително половината от сирийските деца-бежанци са на възраст под 18 години, а 40% са на възраст под 12 години.

Скорошно проучване сред децата-бежанци в бежанския лагер до турския град Ислахие установява, че:

 • RCA4T79% споделят за смърт на близък в семейството
 • 60% са видели акт на насилие, извършван спрямо друг човек
 • 30% са били малтретирани (ритани, обстрелвани, наранявани физически)
 • почти 45% от тях показват симптоми на посттравматично стресово разстройство
 • 44% съобщават за симптоми на депресия
 • 1/4 съобщават за ежедневно изпитвана психосоматична болка в стомаха
 • 1/5 споделят за ежедневно главоболие.

 

Голяма част от трудностите, които децата-бежанци (особено непридружените деца) срещат, рефлектират в последствие в поведението им в училище и това може да бъде обяснено като поведенчески отклонения в резултат на преживяната травма. Наблюдават се някои от следните затруднения, изброени по-долу, като списъкът може да бъде допълнен и с други:

 • Затруднения в обработката на информация, организирането на материалите и задаването на конкретни цели;
 • Затруднения при включването в учебните занимания, в контролирането на емоциите и вниманието;
 • Затруднения в проследяването на причинно-следствените връзки и възприемането на чужда гледна точка.

 

Стабилната институционална среда (като училището и обществото) може да допринесе за постигането на по-добро състояние на учениците-бежанци, включително и за психическото им такова, най-вече посредством постигането на интеграцията и включването им в обществото. И въпреки важната роля на учителите да подпомагат учениците-бежанци при преодоляването на тези проблеми, те все още не получават адекватните обучение и подкрепа.

Въпреки че все повече училища в Европа и Турция се сблъскват с нарастващ наплив от ученици-бежанци и се изправят пред нови и идентични проблеми, основният от тях остава гарантирането на успешната интеграция на новопристигналите деца-бежанци. Нарастващият брой бежанци от Сирия, Афганистан, Ирак и др. удвоява натиска върху образователните системи. Най-големият проблем на образователната система е концентрирането на голям брой деца бежанци в едни и същи училища. Много от тях посещават най-близкото до лагера училище. Това донякъде ги сегрегира и прави по-трудно усвояването на местния език. Недоброто владеене на местния език може да възпрепятства и придобиването на университетско образование при децата-имигранти.

В тази връзка, от най-голямо значение е педагогическите екипи да бъдат запознати с предизвикателствата и да бъдат добре подготвени за тях. Затова проектът предвижда издаването на илюстриран наръчник, придружен с инструменти и насоки като по този начин ще предложи на училищата важно средство за постигане на интеграцията и включването на децата-бежанци с по-ниско образователно ниво, посредством справяне с отсъствията им от училище и повишаване на познанията на техните преподаватели в областта.

Резултатите на проекта лесно могат да бъдат разпространени във всички училища, в които учат деца-бежанци чрез прилагане на концепцията за отворените образователни ресурси, при спазване условията на неизключителен лиценз, както и посредством безплатни мобилни и онлайн приложения.

Цели на проекта

Проектът е насочен към приобщаващото образование като цели подпомагане на учителите чрез осигуряването на целенасочено обучение, което да им помогне да изградят стратегия за справяне с децата-бежанци. Тяхното пълноправно участие и интеграция могат да бъдат възпрепятствани както от често наблюдаваните дефицити в езиковите им умения, така и от изпитваното страдание, породено от травмата на войната. Учителите, които се изправят пред тези проблеми, трябва да бъдат добре подготвени, за да могат да ги преодолеят, работейки последователно за намаляване на високите нива на отпадане и невключване на децата-бежанци в образователната система.

Със сигурност осигуряването на модулно обучение, насочено към преодоляване на основните проблеми (интеграция, езикова бариера, травма от войната) ще оформи важна част от отговора, който тези проблеми изискват. Това обучение ще противодейства на източника на част от факторите, водещи до провал в образованието на тези деца. Това от своя страна ще помогне за преодоляване на риска от загубата на цяло едно поколение, което пък би намалило шансовете за възстановяване на страните, засегнати от войната.

Всеки учител трябва да получи подкрепа и да бъде обучен относно правата на бежанците, преодоляването на езиковите бариери, психичното здраве и т.н., което да им помогне в приобщаването на учениците-бежанци.

Всъщност, ние определяме като ключови за обучението на училищните преподаватели следните области:

 • Изграждане на безопасна среда и практики;
 • Изграждане на връзки;
 • Повишаване на емоционалната интелигентност;
 • Насърчаване на самостоятелността;
 • Внимание към поведението и вземане на специални мерки;
 • Определяне на поведенческите очаквания;
 • Развиване на социалните умения;
 • Установяване на справедливи отношения;
 • Насърчаване към соцално-приемливо поведение.

 

Подпомагащият материал представлява илюстриран наръчник за учители със съпътстващи го принтирани/мобилни/онлайн помощни инструменти, които да подкрепят учителите в предизвикателствата, които срещат в наши дни. Едновременно с това, подпомагащите инструменти ще допринесат за взаимодействието между учителите и учениците-бежанци по иновативен начин, атрактивен и за двете страни.

Резултатите на проекта могат да бъдат разпространени във всички училища, в които учат деца-бежанци чрез прилагане на концепцията за отворените образователни ресурси, при спазване условията на неизключителен лиценз, както и посредством безплатни мобилни и онлайн приложения.

Резултати по проекта:

 • Портал с ресурси за взаимопомощ между учители.
 • Методическо ръководство за училищни директори / главни учители.
 • Илюстриран обучителен материал и наръчник за учители, който ще включва следните теми:
  • Социо-културни, психологически и физически характеристики
  • Права на бежанците
  • Основни езикови/комуникативни умения
 • Помощни обучителни видео материали за учители, заснети по действителни казуси.
 • Създаване на мобилна платформа и интерактивни инструменти, които ще включват:
  • Мобилни инструменти за взаимодействие между учители, базирани на лесния за четене илюстриран обучителен материал, които да ги подпомага в работата им с децата-бежанци
  • Мобилна версия на обучителния материал
  • Помощ за езика.