Новини

Представяне на проект RefugeeClassAssisstance4Teachers в рамките на национален семинар "Европейско измерение на образованието", организиран от Министерството на образованието и неговите агенции

  • 20 ноември 2017

На 20.11.2017 г. екипът на НАРХУ взе участие в семинар, в който образователните експерти обсъдиха предизвикателствата на образованието в контекста на европейската общност. На събитието присъстваха 80 представители на образователни институции, обществени органи, центрове за обучение и държавни организации от образователния сектор. Екипът на НАРХУ има възможност да разпространява брошури и да съобщава досега постигнатите резултати в рамките на проекта.

Разгледайте снимките, за да получите видими импресии от работната атмосфера.

Seminar photo

Проект RefugeeClassAssisstance4Teachers представен по време на 56t- та международна научна конференция нс Русенски университет

  • 26-28 октомври 2017

В периода 26-28 октомври 2017 беше проведена 56-та международна научна конференция на Русенския университет "Ангел Кънчев". Екипът на NARHU беше поканен да подготви статия, озаглавена “Важността на процеса на приобщаване в контекста на училищната интеграция на децата-бежанци“ и да я представи по врема на тематична сесия. Резюмето на статията е публикувано в сборник с доклади от конференцията. Статията бе презентирана от Петя Грудева и Диана Апостолова по време на втория ден от конференцията в рамките на научна сесия "Психология и образование". Специален акцент бе поставен върху резултатите от IO 2 и насоките за учители, структурирани като PowerPoint презентация. Представителите на академичните среди бяха впечатлени от показаното. През декември 2017 г. пълният текст на статията ще бъде публикуван и в специален сборник със стаиите от конференцията.

Ако искате да научите повече за конференцията, моля, последвайте линка: http://conf.uni-ruse.bg/en

Survey among teachers/schools that work with refugee children

  • December 25, 2016

Във връзка с реализирането на проект „Обучение за училищни преподаватели как да работят с деца-бежанци“ (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01 KA201-034527), проучваме предизвикателствата, с които се сблъскват учителите, когато имат деца-бежанци в класовете си.

Попълването на въпросника отнема 10 минути.

Successful kick-off meeting in Ankara on 15-16 November 2016

  • November 15-16, 2016

All partners participated in a successful kick-off meeting in Ankara on 15-16 November 2016. Current status of education of refugee children in all partner countries were presented, while the various milestones of the project were detailed.