Партньори

Ankara Yildirim Beyazit University (Business School-REKMER) – координатор по проекта (TR)

YBU е държавен университет в Анкара, основан през 2010 г. Мисията на Бизнес училището е да изследва и разпространява знание, да насърчава иновациите и да допринася за икономическото, социалното и културното развитие на обществото. Университетът предлага бакалавърски и магистърски програми и има създаден изследователски център, който отговаря на актуалните потребности на бизнеса и развива изследователски проекти. За допълнителна информация: http://isletme.ybu.edu.tr/index.php/en//

За контакт: Ourania Areta, areta@ybusm.info

Директорат по образованието – Анкара /Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü/ е ангажиран с въпросите, касаещи образованието на децата бежанци, имигранти, мигранти и търсещи убежище. В турската столица Анкара има 6500 деца, които попадат в тези категории. 1500 от тях посещават начални, основни и средни училища заедно с местните деца, а 5000 - посещават някое от 5-те училища, обособени само за ученици от споменатите групи: Начално училище „Sıdıka Kınacı“, Начално училище „Şili“, Начално училище „Fatih Sultan Mehmet“ and Начално училище „Nazife Hatun“. Тези ученици се обучават от турски, сирийски и иракски учители. 1592 са децата от тюрски произход, пристигнали в Анкара от Ирак - те посещават училищата, в които учат местните деца.

За контакт: Türkan Özturk,  turkan_ozt@hotmail.com

Главна дирекция за управление на миграцията е създадена по силата на Закона за бежанците и международната защита, с цел изпълнение на миграционната политика и стратегии, осигуряване на координация между ангажираните агенции и организации, обезпечаване на дейностите и функции по контрола на влизането, престоя и напускането на Република Турция от чужденци, тяхното извеждане и предоставяне на временно убежище, както и защита на лицата, станали жертва на трафик на хора.
ГДУМ включва централни и областни организации от 81 териториални области (Областни миграционни дирекции) и една отвъдгранична организация. Дейностите на централните и областни организации са обезпечени съответно от 2971 и 497 души персонал, включващ постоянни, временни и командировани служители. Предстои командироване на допълнителен брой съветници по проблемите на миграцията и аташета в отвъдграничната организация.

За контакт: Aykut Turkay, aykut.turkay@goc.gov.tr

Софиийски университет „Св. Климент Охридски“

СУ „Св. Климент Охридски“ е първият основан български университет. Той е напълно развит европейски тип университет и е един от най-авторитетните научни центрове на Балканите. Днес СУ „Св. Климент Охридски“ е най-големият и престижен образователен център в страната. Раполага с 16 факултета, в които се преподава по 105 различни специалности.

СУ „Св. Климент Охридски“ е образователна институция, посветена на развитието на научните изследвания. В Софийски университет се обучават най-добрите студенти от всички научни и изследователски полета. Научната дейност е задължителна част от процеса на преподаване във факултетите на СУ „Св. Климент Охридски“.

През 1989 г. към Департамента по „Социална, трудова и организационна психология“, Философски факултет, СУ е създаден Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания.

За контакт: Snezhana Ilieva, sn_ilieva@abv.bg

Национална асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ)

НАРХУ е неправителствена организация, работеща в обществена полза като национална представителна организация на професионалистите, работещи с хора с увреждания в областта на образованието, заетоста и социалното включване на лица с уреждания и лица, представители на други уязвими групи. Основните й дейности са насочени към хора с различни по степен и вид увреждания, предимно по отношение на тяхната трудова реализация, професионално ориентиране консултиране и обучение. Екипът на НАРХУ е съставен от добре познати в България експерти в областта на приобщаващото образование, психолози, опедагози, социални работници и разработчици на образователни игри, мобилни приложения и софтуер за обучителни роботи за целите на приобщаващото образование.

За контакт: Petya Grudeva, info@narhu.org

PHOENIXKM BVBA

PhoenixKM BVBA е динамично развиваща се компания, основана през 2007 г. с богат опит в консултирането по проблемите на пеиобщаването и достъпността на лицата от уязвимите групи. Дейността й е фокусирана основно върху интеграцията на хората с увреждания във всеки аспект на ежедневието, като за реализирането на поставените цели концентрира знание, експертиза и опит в областта на образованието, обучението и заетоста, превръщайки ги в достъпни за хората от целевите групи чрез предоставяне на специфизирани консултантски услуги и разработване на частно и публично финансирани проекти. PhoenixKM BVBA предоставя тези услуги и инициативи на територията на ЕС и извън него като партньор на частния и публичния сектор.

PhoenixKM има обособен департамент, който предоставя специализирана информация и съвети в областта на успешната употребата на мобилните технологии за обучителни цели, както и за използването на социалните медии в различните бизнес сфери – медии, музика, услуги. Наблюдава се повишаване на осведомеността и използването на тези технологии във всички дейности, в които PhoenixKM участва активно, включително и тези, касаещи достъпността за хората с увреждания.

Като инициатор и създател на проектното предложение, PhoenixKM ще ръководи създаването на продукт „Помощни обучителни видео материали за учители, заснети по действителни казуси“.

За контакт: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

N.G.O. CIVIS Plus

CIVISplus е неправителствена организация, основана през 2011 г. и официално регистрирана през януари 2012 г. Дейността на организацията е посветена на борбата със социалното изключване, бедността, социалното неравенство, както и със защита на околната и социалната среда, стремейки се по този начин да подпомогне гражданското общество за постигане на просперитет и стабилност.

Целта на CIVISplus е да бъдат създадени програми за действия в обществена и хуманитарна полза, които да имат за цел защитата на човешките права независимо от расата, националноста, пола, вероизповеданието и културата, както е посочено във Всеобщата декларация за правата на човека.

За контакт: Karka Sophia, karka@civisplus.gr

SoftQNR

SoftQNR е софтуерна компания, базирана в гр. Ниш, Сърбия. Дейността на компанията е концентрирана в предлагането на услуги по разработване на софтуер и контрол на качеството. Основно работят с международни клиенти, включително компании с известни имена в САЩ и Европа.

Заедно с Web разработването, дейността на SoftQNR започва да се фокусира и върху разработването на мобилни приложения, включващи интегриране на отдалечени услуги посредством достъпни технологични иновации – част от облачните технологии (Saas and PaaS парадигми).

Екипите на SoftQNR за разработка следват и прилагат стандартния индустриален процес за разработване на приложения (например Agile, Scrum и RUP). Процесът на разработване, който компанията следва обхваща цялостното развитие и жизнен цикъл на системата - от анализ на конкретни случаи до управление и поддръжка на ИТ системите.

SoftQNR са експерти в областта на: Web и мобилно приложение за развитие/ интеграция, гъвкавите методологии за разработка на софтуер (нашите инженери са сертифицирани Scrum Masters), разработване на Android ядро, познаване на свързаните с OSS рамки, бързото създаване на прототипи, изчисленията в облак (AWS и Azure), разработване на база данни, както и много други.

За контакт: Katarina Milunovic, katarina.milunovic@softqnr.com