Partneri

Ankara Yildirim Beyazit Univerzitet (Poslovna škola-REKMER) – koordinator projekta (TR)

YBU je državni univerzitet u Ankari, Turskoj, koji je osnovan 2010. Misija poslovne škole je kako da istraži i podeli nova saznanja, podstakne inovacije, i doprinese ekonomskom, socijalnom, i kulturnom razvoju društva. Zbog toga, škola nudi diplomske i postdiplomske programe, a osnovala je i istraživački centar koji je snabdeven savremenim biznis potrebama, u kome se razvijaju istraživački projekti. Za više informacija, kliknite na link: http://isletme.ybu.edu.tr/index.php/en//: http://isletme.ybu.edu.tr/index.php/en//

Kontakt informacije: Ourania Areta, areta@ybusm.info

Ankara Milli Egitim Mudurlugu

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü bavi se obrazovanjem izbeglica, imigranata, migranata,dece tražilaca azila. Takve dece je 6500 u prestonici Ankari. 1500 od njih pohađa školu sa našim đacima osnovnih i srednjih škola. 5000 pohađa 5 različitih škola koje su posvećene radu samo sa njima: Sıdıka Kınacı osnovna škola, Şili osnovna škola, Fatih Sultan Mehmet osnovna škola and Nazife Hatun osnovna škola. Postoji još đaka u različitim osnovnim i srednjim školama u Ankari. Podučavaju ih turski, sirijski i irački nastavnici. Tus u takođe i 1592 deteta iz Turkmenistana, koja su u Ankaru stigla iz Iraka. Oni pohađaju školu zajedno sa turskim đacima.

Kontakt informacije: Türkan Özturk,  turkan_ozt@hotmail.com

Generalni Direktorat upravljanja migracijama (Goc Idaresi Genel Mudurlugu)

Generalni Direktorat upravljanja migracijama osnovan je zakonom za strance i međunarodnu zaštitu, sa ciljem da implementira procedure i strategiju za strance, osigura koordinaciju između relevantnih agencija i organizacija, sprovede aktivnosti vezane za ulazak, boravak i izlaz stranaca iz Turske, kao i za njihovo deportovanje, međunarodnu zaštitu, privremenu zaštitu i zaštitu žrtava trgovine ljudima
Direktorat se sastoji od centralne organizacione jedinice i provincijskih jedinica u 81 provinciji (Provincijski direktorati za migracije) i prekomorske organizacije. Centralna I provincijske jedinice imaju 2971 and 497 članova, uključujući stalno zaposlene, kao i privremeno zaposleno osoblje. Savetnici i atašei za migracije su takođe privremeno deo prekomorske jedinice.

Kontakt informacije: Aykut Turkay, aykut.turkay@goc.gov.tr

Sofijski Univerzitet Sveti Kliment Ohridski

Sofijski Univerzitet Sveti Kliment Ohridski je prva ustanova visokog obrazovanja u Bugarskoj. Jedan je od naučnih centara sa najvećom reputacijom na Balkanu, sa punim statusom univerziteta evropskog tipa. Danas, Sofijski Univerzitet Sveti Kliment Ohridski predstavlja najveći i najprestižniji naučni kompleks u zemlji. Sastoji se od 16 fakulteta sa 105 posebnih predmeta studija.

Sofijski Univerzitet Sveti Kliment Ohridski je obrazovna institucija koja se bavi i istraživačkim radom. Sofijski Univerzitet ima najbolje stručnjake u Bugarskoj na naučnim istraživanjima. Naučno istraživačke aktivnosti su na ovom univerzitetu postale neizostavan deo u procesu učenja.

Univerzitetski Centar za Konflikt Menadžment i Organizacione nauke osnovan je 1989 na Odseku za socijalnu, radnu i obrazovnu psihologiju pri Filozofskom fakultetu Sofijskog Univerziteta Sveti Kliment Ohridski.

Kontakt informacije: Snezhana Ilieva, sn_ilieva@abv.bg

Nacionalna Asocijacija Profesionalaca koji pomažu osobama sa ograničenim mogućnostima (NARHU)

NARHU, neprofitabilna NGO u javnom servisu sastoji se od Nacionalno predstavničkog tela koje čine profesionallci koji pomažu osobama sa ograničenim mogućnostima u smislu njihovog obrazovanja, zaposlenja i društvene inkluzije. Glavne aktivnosti su usmerene ka osobama sa različitim nivoom ograničenja, pre svega u sferi njihovog zaposlenja, profesionalne orijentacije, konsultovanja i obuke. Tim NARHU-a od poznatih stručnjaka na polju inkluzivnog obrazovanja, psihologa, obrazovnih metodologa, socijalnih radnika i tehničkoh lica koja razvijaju igrice zasnovane na metodama učenja, mobilne aplikacije i učenja pomoću robota za svrhe inkluzivnog obrazovanja..

Kontakt informacije: Petya Grudeva, info@narhu.org

Phoenix KM BVBA

PhoenixKM BVBA, osnovan 2007 je dinamična firma u kategoriji malih i srednjih preduzeća sa visokom stručnošću u konstaltingu u oblastima inkluzije i dostupnosti. Usredsređena je na integraciju osoba sa ograničenjima u sve aspekte svakodnevnog života i teži ka ostvarenju svog cilja prikupljanjem saznanja, ekspertiza i iskustva na polju obrazovanja, obuke i zaposlenja omogućavajući ovo ciljanoj grupi korisnika putem preciznih konsultanskih usluga, kao i putem privatno ili javno finansiranih projekata svojim posvećenim stručnjacima. P6 obavlja ove usluge & inicijative u Evropi, ali i šire i pruža svoje usluge privatnom i javnom sektoru.

PhoenixKM takođe ima sektor koji pruža precizne savete o uspešnom korišćenju mobilne telefonije u edukativne svrhe, kao i obuku o korišćenju društvenih mreža u marketinške svrhe (mediji, muzika, pružanje usluga). Povećavajući ovo znanje, ono se primenjuje u svim biznis-segmentima u kojima je P6 aktivan, uključujući i one o dostupnosti gore navedene.

Kontakt informacije: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

N.G.O. CIVIS Plus

CIVISplus je osnovana 2011. a počela sa radom u januaru 2012. sa ciljem borbe protiv socijalne ekskluzije, siromaštva, socijalne nepravde, ali i štiteći prirodno i društveno okruženje, i tako doprinosi naporima civilizovanog društva ka društvenom prosperitetu i održivosti.

Svrha NGO CIVISplus je stvaranje programa humanitarnih i aktivnosti za javno dobro koja će braniti ljudska prava nevezano za rasu, nacionalnost, pol, veroispovest i kulturno poreklo-kako je opisano u Univerzalnoj Deklaraciji Ljudskih Prava.

P8 ima veliko iskustvo u oblasti izbeglica i preuzeće vođstvo u poglavlju IO6: "Usability report", dok će bitno pomagati u svim ostalim WPs. P8 će organizovati pilot projekat u grčkim školama.

Kontakt informacije: Karka Sophia, karka@civisplus.gr

SoftQNR

SoftQNR je firma koja razvija softvere, bazirana u Nišu, Srbiji. Glavni fokus kompanije je pružanje usluga u razvoju softvera i QA-testiranja. Radimo uglavnom za strane klijente. To su kompanije koje trže pouzdanog, isplativog i partnera sa dodatnom vrednošću. Naše reference uključuju velike firme iz Evrope i Amerike.

Pored standardnog razvoja web aplikacija, kompanija se u zadnje vreme fokusira na razvoj mobilnih aplikacija uključujući integraciju remote-servisa prateći tehnološke inovacije sa Cloud computing-om (Saas and PaaS paradigms). Na kraju, ali ne i manje važno, odlikujemo se i pravljenjem robusnih i pouzdanih rešenja za “Big data problem” za naše klijente, kao i “Internet of Things problems”.

Naš tim programera prati standarde u industriji razvoja sofverskih aplikacija (kao što su Agile, Scrum, and RUP). Proces razvoja naših aplikacija sadrži sveobuhvatni sistem razvoja njihovog ciklusa, od pažljive analize biznis logike do održavanja i podrške IT sistema.

Naša specifična ekspertiza sastoji se iz: razvoja i integracije web i mobilnih aplikacija, Agile metodologije (naši inžinjeri su sertifikovani Scrum Masteri), razvoja core Android-a, poznavanja OSS okvira, rapid prototyping-u, Cloud computing-u (AWS and Azure), razvoja baza podataka, i još u mnogo čega.

Kontakt informacije: Katarina Milunovic, katarina.milunovic@softqnr.com